Home

คำถามที่พบบ่อย

E-mail Print PDF

คำถามเกี่ยวกับกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. ถาม : กองทุนนี้ต่างจากกองทุน หรือ เงินทุนอุดหนุนการวิจัยอื่น ๆ อย่างไร
ตอบ : กองทุนนี้มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลงานที่เป็นการคิดค้น พัฒนา องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม เช่น กระบวนการผลิต ต้นแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของกองทุนหรือเงินอุดหนุนการวิจัยอื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปธรรมเช่นนี้
2. ถาม : โครงการที่ขอทุนต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพ ที่จะขอรับจดสิทธิบัตรเท่านั้น หรือไม่
ตอบ : ลักษณะโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการที่จะขอรับจดสิทธิบัตรอย่างเดียว ลักษณะอื่น ๆ เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการคิดริเริ่ม หรือ ปรับแปลงผลิตภัณฑ์เดิมให้ใชงานได้ดีขึ้น ลดต้นทุน เหล่านี้ก็เข้าข่ายที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนี้
3. ถาม : นักศึกษา มทส. มีสิทธิขอทุนจากกองทุนนี้หรือไม่ ขอเป็นทุนในการเรียนวิชา Senior project ได้หรือไม่
ตอบ : คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มีสิทธิขอทุนได้หากมีโครงการที่น่าสนใจ เข้าข่าย ลักษณะโครงการที่กองทุนจะสนับสนุน สำหรับนักศึกษาที่จะขอทุนนำไปใช้ในการทำโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ควรได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
4. ถาม : ประเภทค่าใช้จ่ายใดบ้างที่กองทุนนี้สนับสนุน หรือไม่สนับสนุน
ตอบ : กองทุนจะสนับสนุนค่าดำเนินการ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง แต่จะไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย และซื้อครุภัณฑ์

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Last Updated on Friday, 25 June 2010 13:14  

http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/276139manoch.png http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798050twit_chickhen.JPG http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/220040twit_pan.JPG
/index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html
  • 0
  • 1
  • 2