ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558

Thursday, 12 March 2015 07:14 administrator
Print

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 39 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทอุปกรณ์

เครื่องมือ หรือฮาร์ดแวร์ 25 ผลงาน และประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ 14 ผลงาน

โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทฮาร์ดแวร์

• รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี ได้แก่ การประดิษฐ์หัวโคลเชอร์จากท่อ PVC

โดย นายจิรายุสต์ อะมุตะคุ และ นางสาวมธุกร วันนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

• รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา (ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ)

• รุ่นทั่วไป ได้แก่ ไอยราคลัสเตอร์ มาร์ค-วัน โดย อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ แก้วกสิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์

• รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี ได้แก่ ระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดย นายอนันต์ ขันทองหล่อ นางสาวทัดดาว เทาใหม่ นางสาวปรียาภรณ์ สมยา

และนางสาวรยา กรัญญประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา (ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ)

• รุ่นทั่วไป การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริม

สุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รางวัลพิเศษสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อ “Innovation for CHANGE”


• ประเภทฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ต้นแบบชุดตรวจสอบภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์

โดย นางสาวณัชชา พฤกษาเมธานันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย และ

นายศรัณย์ เพชรมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ประเภทซอฟต์แวร์ ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา

สำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Last Updated on Wednesday, 01 April 2015 02:38