Home

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน

E-mail Print PDF

คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารเงินทุนของกองทุน
 2. วางหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติต่างๆ
 3. จัดสรรและบริหารเงินทุนของกองทุน
 4. กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและเงินอุดหนุนต่างๆ
 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ และหรือกระบวนการผลิตให้เกิดผลเชิงพาณิชย์
 7. จัดทำรายงานการเงินและรายงานการดำเนินงานประจำปี เสนอสภามหาวิทยาลัย
 8. หน้าที่อื่นใดตามที่สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมายเหตุ : ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะก็ได้

 

http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/276139manoch.png http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798050twit_chickhen.JPG http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/220040twit_pan.JPG
/index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html
 • 0
 • 1
 • 2